Visie 2021


Voordat wij met het delen van de Visie 2021 beginnen, wil ik eerst een gedeelte aanhalen uit het Markus Evangelie (Markus 14 : 37) waar Jezus aan zijn discipelen gevraagd had om te bidden en te waken. Tot 3 x toe, vond Jezus hun slapende. Ze waren niet in staat wakker te blijven.

De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. 
Onze Visie 2021 heeft hiermee te maken. 

Openingstekst.
Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? 
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.
Jesaja 43:18,19

Jaarthema 2021: ‘Awakening’ (wakker worden/bewustwording).

Een geestelijk wakker worden/bewustwording gaat verder dan een opwekking en heeft invloed op de maatschappij.

Opwekking brengt gelovige mensen die in een staat van lauwheid en apathie verkeren weer terug tot leven voor God

Waarom hebben wij gekozen voor het woord ‘Awakening’? 

Naar hetgeen wij ervaren wat God in ons hart gelegd heeft, is dat Hij de omgeving van Amsterdam Noord/Amsterdam in Zijn vizier heeft. Naar onze overtuiging gaan ‘Opwekking’ en ‘Awakening’ hand in hand samen. God werkt niet buiten Zijn eigen lichaam (de gemeente) om. Het begin van een ‘Opwekking’ als die van een ‘Awakening’, begint altijd met gelovige(n) die zo’n intens verlangen heeft/hebben naar meer van Gods Geest. Dat intens verlangen wordt omgezet in het intens zoeken en uitstrekken naar meer van God. Dat verlangen wordt omgezet naar intensief gebed, zodat God zijn Geest bij vernieuwing kan uitstorten niet alleen op zijn kerk, maar bovenal op het gebied waar de kerk geplaatst is. 
Het wordt tijd dat Amsterdam ontslaapt vanuit haar doodslaap naar een wakker worden in het Licht van het Evangelie!

Amsterdam (Noord) wordt wakker!
‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ Efeze 5:14

Willen wij ons in 2021 uitstrekken naar een ‘Awakening’, dan zullen wij ons eerst zowel als individu en als kerk moeten kiezen voor een weg van heiliging! 
In Christus zijn wij al geheiligd maar wij moeten leren om dit om te zetten in onze handel en wandel in ons dagelijks leven. Dit brengt met zich mee dat je steeds meer apart komt te staan in de wereld. Het heeft te maken met je geestelijke positie in de hemelse gewesten die zichtbaar wordt op deze aarde (omgeving). 

Efeze 2:6- en God heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

De weg van heiliging brengt een strijd met zich mee tegen je eigen vleselijke begeerten en vraagt om keuzes. Maar het brengt ook veel strijd mee met onheilige mensen om je heen (mensen van deze wereld die leven zonder God en Zijn Gebod).
Ben je bereid, zijn wij bereid als kerk deze weg van heiliging in te slaan en de prijs te betalen om Amsterdam Noord/Amsterdam te zien ontwaken uit de dood en wakker te zien worden in het Licht van het Evangelie? 

1 Thessalonicenzen 4:3
Want dit is de wil van God; uw heiliging

1 Thessalonicenzen 4:7
Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging

 Visie 2021 ‘Awakening’

Er zijn twee teksten die te maken hebben met de visie 2021

1 Korinthe 5:7-8

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. 
Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Lukas 5:37-39

Niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. 

Het gaat er om dat God in dit jaar nieuwe dingen wil doen. Niet alleen binnen CWC maar ook in onze woonomgeving. Maar het begint altijd eerst bij ons zelf!

Het oude zuurdeeg moet weggedaan worden. Het heeft te maken met dat God niet wil dat wij bij het oude zuurdeeg (oude leven) blijven, maar dat dat wij het nieuwe deeg (nieuw leven) zullen omarmen en dat nieuwe laten doorwerken in ons persoonlijk leven als in het leven van CWC. 
Zuurdesem staat voor de zonden/zondige natuur.

1 Korinthe 5:7-8
In 1 Korinthe 5 gaat het om zedeloosheid in de gemeente Korinthe. Zedeloosheid hoort niet thuis in de gemeente van Jezus Christus. Dat hoort bij de oude mens/de oude natuur. Het nieuwe deeg heeft te maken met de nieuwe mens/goddelijke natuur. De mens is in Christus een nieuwe schepping geworden en het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen! 
Oprechtheid en waarheid moeten dan ook zichtbaar worden in het leven van een wedergeboren mens. 
De wereld wordt steeds vuiler en vuiler terwijl de kerk van Jezus Christus steeds heiliger en zuiverder wordt naarmate zij dicht met Jezus blijft wandelen en hem blijft verwachten (wederkomst).

Lukas 5:37-39

Zo ook het beeld dat je nieuwe wijn niet in oude wijnzakken moet bewaren. 
Jezus spreekt hier over zijn vernieuwende boodschap (het Evangelie). Hij is immers de vervulling van de wet in het O.T. Door Hem breekt er aan de horizon een nieuw ochtendgloren door. 
Ochtendgloren is de periode van schemering direct voorafgaand aan zonsopkomst. Het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van licht zonder de aanwezigheid van de zon.

In Hem en door Hem worden alle dingen nieuw/vernieuwd. Daarom kunnen oude wijnzakken geen nieuwe wijn bevatten, want die zijn al helemaal uitgerekt door het fermenteren van de vorige inhoud. (suikers veranderen in alcohol - gisten). Bij het fermenteren van de nieuwe wijn zullen de oude zakken gaan schuren. Er zit geen rek (stretch) meer in.  De oude wijnzakken zijn een beeld van oude vormen/oude tradities/oude gewoonten. Als God iets nieuws, verfrissend wil doen dan zal het niet op de oude manier gaan gebeuren, maar dan zal het in een vernieuwende en verfrissende manier/vorm komen.  

Daar willen wij ons naar uitstrekken d.m.v.
1. Een dieper heilig en zuiver wandel met God waardoor oprechtheid en waarheid nog meer zichtbaar worden in ons persoonlijk en gemeente leven. 
2. Open staan voor de vernieuwende en heiligende kracht van God in ons persoonlijk en gemeente leven
3. Uitstrekken naar onze omgeving (Evangelisatie)

Wij beginnen het jaar 2021 met onze jaarlijkse 21 dagen van vasten. 

10 jarig bestaan CWC
Een heugelijk feit is dat Christ Worship Centre in januari 2021 precies 10 jaar bestaat! 
Dit gaan wij natuurlijk uitbundig vieren. Wij zullen dan ook even moeten aanzien wanneer dit kan i.v.m. de Corona maatregelen. 

Ook werden wij sterk bepaald dat God nieuwe dingen wil gaan doen in CWC. 
God wil groei geven op het geestelijk vlak. Hij gaat mensen toevoegen aan de gemeente. Mensen met potentie die visie hebben om de lokale gemeente te helpen opbouwen tot een sterk geestelijk huis.

Ook hebben wij sterk de indruk dat God ons wil gebruiken op internationaal niveau. Dat betekent dat wij onze zondag Celebrations inmiddels al tweetalig zijn gaan doen (Nederlands-Engels/Engels – Nederlands). Hierdoor bereiken wij veel meer mensen op internationaal niveau. 

Wij gaan onze website vernieuwen en tweetalig toegankelijk maken.

Ook geloven wij dat het Worshipteam uitgebreid gaat worden en er een extra geestelijke dimensie aan de Worship wordt toegevoegd. Wij gaan ervaren dat mensen tijdens de Worship zo krachtig worden aangeraakt dat zij spontaan tot geloof komen, bevrijd en genezen worden.

Een mooie en bijzondere nieuwe ontwikkeling is dat wij een begin gaan maken om een Bijbel College op te richten. Om mensen, meer toe te rusten tot discipelschap. Hoe meer wij vol zijn van Gods Geest en Zijn Woord, hoe meer wij impact kunnen hebben op onze omgeving! 
Een dieper heilig en zuivere wandel met God begint met meer van het Woord van God kennen waardoor je God steeds beter gaat leren kennen.

De naam van de Bijbel College is: Christ Worship College International (CWCI). 
Er worden lespakketten aangeboden in het Engels/Nederlands.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemeen, pastoraal, gebed en Worship onderwijs .
Het eerste jaar is een algemeen jaar en is gericht op het toerusten/equiping van de studenten tot krachtige, Bijbelvaste gelovigen. 
Algemene, pastorale vorming en gebed die bestaat uit theorie en praktijk worden hierin meegenomen.

Het tweede jaar gaat specifiek over Theologische vorming

Het derde jaar gaat over leiderschap/geestelijk werker.

Verder kan men kiezen voor een Worship opleiding. In deze Worship opleiding wordt de gelegenheid aangeboden om je Bijbelkennis te bevorderen maar ook om je muziekvaardigheden uit te bouwen. 
Deze opleiding zal in de nabije toekomst beschikbaar zijn. 

Wij streven met de Christ Worship College International (CWCI) te starten in september 2021. Het eerste jaar zal als een proefjaar beschouwd worden.

Aangaande de Connectgroepen zullen wij 2 x p.m. bij elkaar blijven komen.
Wij gaan verder met deel 2 van het boek Handelingen – Wereld Evangelisatie. Daarna gaan wij verder met de twee brieven/ 1e & 2e brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe.

De andere dinsdagen zijn gezamenlijke Prayer-avonden. Op de laatste Prayer-avond van iedere maand zullen wij het avondmaal met elkaar vieren. 

Wat willen wij gaan doen om de mensen in onze omgeving te bereiken?

Vanuit de Connectgroepen kunnen er initiatieven ontstaan om spontaan samen met vrienden/mensen uit de buurt iets sociaals te organiseren. 

Ook kunnen wij weer 
Nieuw leven in blazen in de mannen als zowel de vrouwen Connect. 

Wij willen In samenwerking met Cateringbedrijf ‘Delicious’ (George) voedsel projecten gaan opzetten. Door het Coranavirus hebben veel mensen hun banen verloren en zijn daardoor financieel achteruitgegaan. 
Wij kunnen Eat & Meet maaltijden aan de mensen aanbieden voor een zeer betaalbare prijs. Tijdens dit gebeuren kan er op de achtergrond Gospelmuziek gedraaid worden of een liveoptreden plaatsvinden. Ook zal er ruimte zijn om een getuigenis te geven. Een leuk idee is om de wereld rond te gaan. 
Elke Meet & Eat avond heeft een landthema. Het heeft dus een multiculturele invulling. Via flyers kunnen wij mensen uit de buurt persoonlijk uitnodigen.
Door deze activiteiten op te zetten kunnen wij samen met Delicious een zegen zijn voor onze omgeving

Ook zijn wij blij dat er nog meer initiatieven leven bij verschillende mensen in CWC om iets voor de buurt op te zetten.    

Al met al ondanks de COVID -19 blijven wij als kerk afgestemd op de stem van de Heilige Geest en strekken wij ons uit naar meer van Hem!
Wij zetten COVID 19 tegenover Johannes 3:16

Amsterdam (Noord) wordt wakker! ‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ Efeze 5:1


E-mailen
Bellen
Map
Info